Przedsiębiorstwo Obsługi PKS S.A. w Olsztynie
KRS 0000046732, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpis do rejestru
24 września 2001 roku.
Zarząd Przedsiębiorstwa Obsługi PKS S.A. w Olsztynie, działając
na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu, zwołuje na dzień
28 czerwca 2019 roku, godz. 1200, w siedzibie Spółki w Olsztynie
przy ulicy Towarowej 20A Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości i zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2018 rok.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Udzielenie absolutorium członkom władz Spółki.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2018 rok.
8. Wybór członków Rady Nadzorczej i ustalenie zasad ich
wynagradzania.
9. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i 2
KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają:
a) właściciele akcji imiennych,
b) właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą je w Spółce
(co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia
i nie odbiorą ich przed jego zakończeniem).
Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu
na 15 dni a lista akcjonariuszy na 3 dni przed terminem jego
odbycia w sekretariacie Spółki przy ulicy Towarowej 20A
w Olsztynie.
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Istotne informacje o spółce

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS S A

Data wpisu do rejestru

przedsiębiorców:                                        2001-09-24

Poczta:                                                              Olsztyn

Kod pocztowy:                                             10-417

Ulica:                                                                  Towarowa 20A

Miejscowość:                                                Olsztyn

Województwo:                                             warmińsko-mazurskie

Forma Prawna:                                             SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestr:                                                              POZYCJA KRS W REJESTRZE                                                                                             PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rozpoczęcia działalności:           1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszukujemy pracowników w następujących zawodach.

Aktualnie nie poszukujemy pracowników.

Kariera

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.